Letölthető verzió (pdf)

Mellékletek:
Törvényes képviselői hozzájárulás 18 év alatti sportoló ellenőrzéséhez
Nyilatkozat a CAS kizárólagos hatáskörének elfogadásáról
Adatkezelési hozzájárulás


A Magyar Íjász Szövetség DOPPINGELLENES SZABÁLYZATA
(Jóváhagyta a MÍSZ Elnöksége 2015. május 4.-i elnökségi ülésen.)

A Magyar Íjász Szövetség mint a magyar íjászat sportágban a doppingtilalom érvényesítésére hivatott országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: "Szövetség") Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdésének e) pontja, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint a Szövetség Alapszabályának 23. §-a alapján - a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban - az alábbi doppingszabályzatot (a továbbiakban: "Szabályzat") alkotja. 
 
1. § A Szabályzat hatálya 
 
(1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a magyar íjászat sportágban valamennyi igazolt sportolóra, a Szövetség által kiadott verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre, és az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt: "versenyző"), a versenyzők felkészítésében és irányításában résztvevő sportszakemberekre - tekintet nélkül arra, hogy azok tevékenységüket munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy önkéntesként végzik –, a Szövetség tagszervezeteire, valamint a Szövetség versenyrendszerében részt vevő valamennyi sportszervezetre. 
 
(2) A jelen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a hazai versenyrendszerben szervezett versenyekre, továbbá - a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World AntiDoping Agency, a továbbiakban: "WADA"), a Nemzetközi Íjász Szövetség (World Archery, a továbbiakban: "WA"), az Európai Íjász Szövetség (World Archery Europe) a továbbiakban: „WAE”), Történelmi-3D-Vadász Íjász Nemzetközi Szövetség (Historical 3D Hunter International Archery Association, a továbbiakban: "HDH-IAA"), Nemzetközi Terepíjász Szövetség ( International Field Archery Association továbbiakban: IFAA)  és a WA Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott egyéb doppingellenes szervezet által elrendelt mintavételek kivételével - a hazai doppingellenőrzésekre. 
 
(3) A WA Doppingellenes Szabályzata alkalmazandó a WA, WAE, HDH-IAA és az IFAA által szervezett versenyekre, valamint a WA és az WAE által elrendelt doppingellenőrzésekre. A jelen Szabályzat rendelkezéseit a WA Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott egyéb doppingellenes szervezet által elrendelt doppingellenőrzések során abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben ezen doppingellenes szervezet doppingellenes szabályzata kifejezetten így elrendeli. 
 
2. § Alkalmazandó szabályok 
 
(1) A jelen Szabályzat alkalmazása során is be kell tartani 
a) a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatot, különös figyelemmel a 23. Cikk 2.2 pontjában foglaltakra; 
b) a WADA által elfogadott nemzetközi követelményeket; 
c) a WA Doppingellenes Szabályzatát; 
d) a magyar nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-Dopping Organization, a továbbiakban: „HUNADO”) Doppingellenes Szabályzatát; valamint 
e) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet. 
 
(2) A fenti (1) bekezdésben meghatározott szabályok értelmezésre során az egyes rendelkezésekhez fűzött megjegyzések irányadók. 
 
(3) Amennyiben jelen Szabályzat másként nem rendelkezik, a jelen Szabályzatban használat fogalmak a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet Értelmező rendelkezései szerinti tartalommal bírnak. 
 
(4) A versenyző és a sportszakember jogosult arra, hogy a Szövetségtől, a HUNADO-tól, valamint attól a sportszervezettől, amelyben a sporttevékenységet vagy sportszakmai tevékenységet folytatja, naprakész felvilágosítást kapjon, továbbá információ álljon rendelkezésére a doppingellenes tevékenységet meghatározó jogszabályokról, szabályokról és nemzetközi követelményekről. 
 
3. § A versenyzők feladatai 
 
(1) A versenyző a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészülés és versenyzés e Szabályzatban, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat mindenkor köteles betartani. Ennek keretében kötelezettsége elkerülni különösen, hogy 
a) tiltott szer kerüljön a szervezetébe, 
b) ő maga, vagy vele összefüggésben más személy tiltott módszert alkalmazzon.
 
(2) Amennyiben a versenyző tudomására jut, hogy más versenyző a jelen Szabályzat 9. § (1) bekezdés g)–h) pontjában meghatározott doppingvétséget megalapozó magatartást úgy követ el, hogy azzal más jogszabályok előírásait is megsérti, úgy az ilyen doppingvétség elkövetését megalapozó magatartást jelentenie kell a HUNADO, vagy a Szövetség részére. 
 
(3) A versenyző felelős a szervezetéből származó mintából e Szabályzat és a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján kimutatott bármilyen tiltott szer, származék vagy marker jelenlétéért, tiltott szer használatáért, valamint megkísérelt használatáért, vagy tiltott módszer alkalmazásáért, vagy megkísérelt alkalmazásáért, függetlenül attól, hogy a jelenlét, használat, alkalmazás tekintetében legalább gondatlanság, vagy a megkísérelt használat, alkalmazás tekintetében szándékosság terheli-e. 
 
(4) A versenyző a fenti (1)-(3) bekezdésekben foglaltakon túl köteles 
a) jelen Szabályzat megismerésére és betartására; 
b) mintavétel céljára mindenkor rendelkezésre állni; 
c) a vele kapcsolatba kerülő egészségügyi személyzetet tájékoztatni versenyzői státuszáról, fokozott sportolói felelősségéről, a tiltott szerek használatának és tiltott módszerek alkalmazásának a tilalmáról, továbbá arról, hogy a WADA mindenkori Tiltólistáján szereplő tiltott szerek és tiltott módszerek – gyógyászati célú mentesség hiányában (4. §) – a versenyzőkkel összefüggésben még orvosi kezelés során sem alkalmazható; 
d) a vonatkozó határozat megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül tájékoztatni a WA-t és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség alapjául szolgáló magatartás miatt vele szemben bármilyen szerv által meghozott marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági) határozat született; 
e) együttműködni a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel; 
f) a jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport; a továbbiakban: „CAS”) kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben a WA Doppingellenes Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS; 
g) azon versenyzők, akiket a Szövetség a HUNADO Szabályzata alapján regisztrációra kötelez, kötelesek magukat regisztrálni a HUNADO rendszerében (www.antidopping.hu) és a regisztráció keretein belül valós levelezési cím, továbbá a versenyző által rendszeresen figyelemmel kísért és ellenőrzött elektronikus levélcím (e-mail cím) megadására, figyelemmel arra, hogy a HUNADO a hatáskörébe utalt eljárások során elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot az érintett versenyzőkkel és egyéb személyekkel; 
h) a HUNADO, a WA Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott egyéb doppingellenes szervezet által holléti („whereabouts”) információ szolgáltatására kötelezett versenyző a tartózkodási helyére vonatkozó információkat az érintett doppingellenes szervezet előzetes írásbeli tájékoztatásának megfelelően, kellő időben és módon, teljes körűen megadni; 
i) azon versenyzők, akiket a Szövetség - az adott esemény meghirdetésekor igazolható módon erre kötelez - kötelesek részt venni a Szövetség által megjelölt doppingellenes felvilágosításokon és/vagy képzéseken; 
j) azon versenyzők, akik a Szövetség versenynaptárában szereplő versenyen érvényes nevezést követően a verseny helyszínén megjelennek, kizárólag a doppingellenőrzés alá vonandó versenyzők névsorának kihirdetése után - ezt megelőzően pedig csak rendkívüli esetben, a versenyigazgató külön engedélyével - jogosultak a verseny helyszínét képező objektum elhagyására; 
k) megtenni, illetve beszerezni és a Szövetség (vagy tagszervezete) rendelkezésére bocsátani mindazokat a nyilatkozatokat, amelyeket a jelen Szabályzat részükre előír. 
 
(5) Általános fegyelmi vétségnek minősül a versenyzőnek azon, a jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségének a vétkes megszegése, amely a 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint nem minősül doppingvétségnek. Ebben az esetben a Szövetség a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően eljárást indít a versenyzővel szemben. 
 
4. § A versenyzők gyógyászati célú mentessége 
 
(1) Az a versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a Tiltólistán szereplő valamely tiltott szer használatát, vagy tiltott módszer alkalmazását, gyógyászati célú mentesség (therapeutic use exemption, azaz „TUE”) iránti kérelem benyújtására jogosult. 
 
(2) A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet szerint nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet a HUNADO TUE Bizottságához nyújtja be. Gyógyászati célú mentességért a versenyző a következő versenye előtt legalább 30 nappal köteles folyamodni a HUNADO honlapján (www.antidopping.hu) közzétett nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával. A gyógyászati célú mentesség iránti kérelem benyújtásával, elbírálásával és a jogorvoslattal kapcsolatos szabályokat a HUNADO Doppingellenes Szabályzata állapítja meg. 
 
(3) A HUNADO TUE Bizottsága által megadott gyógyászati célú mentesség csupán nemzeti szinten érvényes; a nemzetközi szintű versenyeken automatikus érvényességgel nem rendelkezik. A WA Doppingellenes Szabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint nemzetközi szintű versenyző gyógyászati célú mentességére a WA Doppingellenes Szabályzatának 4.4 cikkelye vonatkozik. 
 
(4) A nem a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyző a gyógyászati célú mentességét a betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló dokumentációt a HUNADO TUE Bizottsága vizsgálhatja. 
 
5. § A sportszakemberek feladatai 
 
(1) A sportszakember a tisztességes játék elve alapján, a doppingmentes felkészítés és versenyeztetés e Szabályzatban, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi követelményekben meghatározott előírásokat köteles betartani. 
 
(2) A fenti (1) bekezdésben meghatározottakon túl a sportszakember köteles: 
a) a jelen Szabályzat megismerésére és betartására; 
b) a vonatkozó határozat megküldésével az elkövetést követő 10 éven belül tájékoztatni az WA-t és a HUNADO-t, amennyiben doppingvétség alapjául szolgáló magatartás miatt vele szemben bármilyen szerv által meghozott marasztaló (különösen fegyelmi, vagy bírósági) határozat született; 
c) együttműködni a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek és nemzetközi doppingellenes szervezetek képviselőivel; 
d) a jelen Szabályzat 1. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírásával alávetni magát a CAS kizárólagos joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben a WA Doppingellenes Szabályzata, vagy a HUNADO Szabályzat szerinti jogorvoslati fórum a CAS; 
e) a versenyzők doppingellenőrzését célzó programokat elősegíteni; 
f) szakmai és magántevékenységével, továbbá magatartásával és nyilatkozataival előmozdítani a versenyzők „fair play” és doppingmentes attitűd iránti elköteleződését; 
g) feliratkozni a HUNADO szakmai hírleveleire; 
h) részt venni a Szövetség által megjelölt doppingellenes felvilágosításokon és/vagy képzéseken; 
i) tartózkodni a Tiltólista szerinti tiltott szer – megfelelő indokolás hiányában történő – használatától, tiltott módszer – megfelelő indokolás hiányában történő – alkalmazásától, valamint tiltott szer és tiltott módszer – megfelelő indokolás hiányában történő – birtoklásától;
j) megtenni és a Szövetség (vagy tagszervezete) rendelkezésére bocsátani mindazokat a nyilatkozatokat, amelyeket a jelen Szabályzat részükre előír. 
 
(3) Általános fegyelmi vétségnek minősül a sportszakembernek azon, a jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségének a vétkes megszegése, amely a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint nem minősül doppingvétségnek. Ebben az esetben a Szövetség a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően eljárást indít a sportszakemberrel szemben. 
 
6. § A tagszervezetek feladatai 
 
(1) Tevékenységük kifejtésének feltételeként a Szövetség valamennyi tagszervezete köteles a jelen Szabályzatot betartani, kötelesek továbbá a jelen Szabályzatot közvetlenül, vagy a hivatkozás erejénél fogva beépíteni saját szabályzataikba. 
 
(2) A Szövetség valamennyi tagszervezete köteles a jelen Szabályzat betartását és betartatását tevékenységük kifejtése feltételeként előírni tagjai, versenyzői, valamint sportszakemberei számára. 
 
(3) Általános fegyelmi vétségnek minősül a jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségének tagszervezet által történő megszegése. Ebben az esetben a Szövetség a fegyelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően eljárást indít a tagszervezettel szemben. 
 
7. § A Szövetség feladatai 
 
(1) A Szövetség a jelen Szabályzattal, a jelen Szabályzat 2. § (1) bekezdésében rögzített szabályokkal, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban érvényesíti a doppingtilalmat a magyar íjász sportágban. 
 
(2) A fenti (1) bekezdésben meghatározottak körében a Szövetség 
a) a tagszervezetek, versenyzők és sportszakemberek ez irányú írásbeli megkeresése esetén a HUNADO-val együttműködve naprakész doppingellenes információt szolgáltat a tagszervezetek, a versenyzők és sportszakemberek részére; 
b) a sportági jellemzőkre és a (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel elkészíti a doppingellenes tevékenységének következő évre vonatkozó programját, amelyet a következő évi versenyeket magába foglaló versenynaptárával együtt minden év december 1. napjáig megküld a HUNADO részére; 
c) minden év január 15. napjáig megküldi a HUNADO és – tájékoztatásul – a sportpolitikáért felelős miniszter részére az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámolóját, a HUNADO honlapján (www.antidopping.hu) közzétett formanyomtatvány alkalmazásával; 
d) a WA rendelkezéseinek és a nemzetközi követelményeknek megfelelően a nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tartozó versenyzők körének meghatározása érdekében – az érintett versenyző hozzájárulása alapján - adatot szolgáltat a HUNADO részére; 
e) a tagszervezetek útján beszerzi (beszerezteti), nyilvántartja, a HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a jelen Szabályzat 2. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat szerinti, a doppingellenőrzés nemzetközi követelményeknek megfelelő végrehajtásához szükséges adatok kezeléséhez és továbbításához hozzájáruló nyilatkozatokat a versenyzőktől; 
f) a tagszervezetek útján beszerzi (beszerezteti), nyilvántartja, a HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges, a jelen Szabályzat 3. sz. mellékleteként csatolt nyilatkozat szerinti törvényes képviselői hozzájárulásokat; 
g) a versenyzőktől, valamint a sportszakemberektől beszerzi, vagy a tagszervezetek útján beszerezteti, nyilvántartja, a HUNADO ez irányú megkeresése alapján pedig a HUNADO rendelkezésére bocsátja a Nemzetközi Sport Választott Bíróság (CAS) kizárólagos hatáskörének elfogadásáról szóló, a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat; 
h) doppingellenes feladatai ellátásának koordinációjára, a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel való együttműködésre a doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó (8. §) személyt jelöl ki; a doppingellenes kapcsolattartó személyéről és elérhetőségeiről (telefon, e-mail), valamint a doppingellenes kapcsolattartó személyében, illetve elérhetőségeiben bekövetkezett esetleges változásról a Szövetség 5 (öt) munkanapon belül értesíti a HUNADO-t; 
i) tanácskozási joggal részt vesz az előzetes felülvizsgálati eljárásokban [10. § (2) bekezdés]; 0 
j) kijelöli a Doppingbizottság, illetve a Dopping Fellebbviteli Bizottság [11. § (1) – (2) bekezdés] elnökét, az elnök személyéről és elérhetőségeiről (telefon, e-mail) pedig tájékoztatja a HUNADO-t; 
k) a nem a HUNADO által kezdeményezett doppingellenőrzésekről a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a HUNADO-t; 
l) a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a HUNADO-t, a sportpolitikáért felelős minisztert és a Magyar Olimpiai Bizottságot az WA által lefolytatásra kerülő doppingeljárás megindításáról és annak eredményéről; 
m) gondoskodik arról, hogy a HUNADO által működtetett nyilvántartásban regisztrálja magát valamennyi, a HUNADO mindenkor hatályos Doppingellenes Szabályzata szerint regisztrációra köteles versenyző; 
n) biztosítja a doppingellenes program megvalósításának költségeit. 
 
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti doppingellenes program, illetve az előző évi doppingellenes tevékenységéről készített beszámoló jóváhagyása, továbbá a Doppingbizottság és a Dopping Fellebbviteli Bizottság Szövetség által delegált tagjának a kijelölése az elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
(4) A doppingellenes program magában foglalja a Szövetség sportágon belül végzendő felvilágosítási- és nevelési tervét, valamint a Szövetség által kezdeményezendő doppingellenőrzések tervét is. A Szövetség - erőforrásaihoz képest - az alábbi hazai eseményeken törekszik doppingellenőrzés kezdeményezésére: 
a) magyar bajnokság; 
b) hazai rendezésű nemzetközi sportesemény 
c) alkalomszerűen egyéb sporteseményeken. 
 
8. § A doppingellenes kapcsolattartó feladatai 
 
(1) A doppingellenes kapcsolattartó 
a) az elnökség irányítása alatt koordinálja a Szövetség doppingellenes feladatait; 
1 b) kapcsolatot tart a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetekkel; 
c) részt vesz a HUNADO doppingellenes felvilágosításain és képzésein; 
d) feliratkozik a HUNADO hírleveleire; e) a HUNADO által a Szövetségnek biztosított elektronikus belépési kód segítségével 
ea) ellenőrzi a HUNADO nyilvántartásában regisztrációra kötelezett versenyzők regisztrációját; 
eb) ellenőrzi a HUNADO által holléti („whereabouts”) információ szolgáltatására kötelezett versenyzők megfelelő holléti információ-szolgáltatását; 
f) felelős a Szövetség mindazon doppingellenes feladatainak ellátásáért, amelyet az elnökség a felelősségi körébe utal. 
 
9. § Doppingvétségek 
 
(1) Doppingvétséget követ el a versenyző, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel 
a) a testéből származó mintában 
aa) – azon szerek kivételével, amelyek tekintetében a Tiltólista egyedi mennyiségi határérték eléréséhez vagy meghaladásához köti a doppingvétség megállapítását – bármilyen mennyiségben jelen van a Tiltólistán szereplő tiltott szer, annak származéka vagy markerje, 
ab) – a Tiltólista szerint egyedi mennyiségi határérték eléréséhez vagy meghaladásához kötött doppingvétség esetén – a Tiltólista szerinti egyedi mennyiségi határértéket eléri vagy meghaladja a tiltott szer, annak származéka vagy markerje; 
b) a Tiltólistán szereplő tiltott szert használ, vagy tiltott módszert alkalmaz – függetlenül annak sikerességétől –, vagy a használatot, alkalmazást megkísérli; 
2 c) a mintaszolgáltatást elkerüli, vagy megfelelő indoklás hiányában megtagadja, vagy a mintaszolgáltatást elmulasztja azt követően, hogy arról szabályszerű értesítést kapott, továbbá, ha a mintavétel rendjét nem tartja be, vagy a mintavételt egyéb módon akadályozza; 
d) a versenyen kívüli vizsgálat céljából történő rendelkezésre állásra vonatkozó előírásokat – ideértve a tartózkodási helyre előírt holléti („whereabouts”) információk benyújtását, és a vonatkozó nemzetközi szabványban előírtak szerint bejelentett mintavétel kihagyását – a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint, 12 hónapon belül legalább három esetben bármely formában megsérti; 
e) a doppingellenőrzést manipulálja, vagy azt megkísérli, különösen, ha a doppingellenőrt szándékosan akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek képviselőit, vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján hivatalosan részt vevő személyeket, vagy azt megkísérli; 
f) versenyidőszakban bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, vagy versenyen kívüli időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol, kivéve, ha igazolja, hogy a birtoklással érintett szer, módszer vonatkozásában gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra visszavezethető indokolást ad; 
g) tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerzi, értékesíti, bármely más formában versenyző, sportszakember vagy más személy részére átadja, más formában megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi, vagy ezeket megkísérli; 
h) versenyidőszakban más versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását más versenyzővel összefüggésben alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban más versenyzőnek versenyidőszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását más 3 versenyzővel összefüggésben alkalmazza, ezekhez vagy ezek leplezéséhez segítséget nyújt, ezekben közreműködik, vagy ezeket megkísérli; 
i) doppingvétség elkövetésében vagy annak kísérletében, vagy más eltiltott versenyző, vagy sportszakember eltiltás alatti státuszával kapcsolatos tilalmak megsértésében közreműködik, azt ösztönzi, ahhoz vagy annak leplezéséhez segítséget nyújt, vagy ezek elkövetésére rábír, vagy ezek elkövetésével összefüggésben bármely más típusú szándékos cselekményt valósít meg, vagy azt megkísérli; 
j) eltiltás hatálya alatt álló vagy olyan sportszakemberrel valósít meg sportszakmai együttműködést vagy azt leplezi, akit – olyan magatartás miatt, ami doppingvétségnek minősül – büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás eredményeként elítéltek vagy foglalkozásának gyakorlásától eltiltották feltéve, ha előtte a versenyzőt szabályszerűen értesítették a sportszakember eltiltott státuszáról és az együttműködés következményeiről. 
 
(2) Doppingvétséget követ el a sportszakember, ha a nemzetközi követelményekben foglaltakra is figyelemmel 
a) versenyidőszakban a versenyzővel összefüggésben bármilyen tiltott szert vagy tiltott módszert birtokol vagy azzal rendelkezik, vagy versenyen kívüli időszakban bármilyen, versenyidőszakon kívül tiltott szert vagy tiltott módszert a versenyzővel összefüggésben birtokol vagy azzal rendelkezik, kivéve, ha igazolja, hogy a birtoklással, rendelkezéssel érintett szer, módszer vonatkozásában a versenyző gyógyászati célú mentességet élvez, vagy más elfogadható, elsősorban egészségügyi okokra visszavezethető indokolást ad; 
b) versenyidőszakban versenyzőnek bármilyen tiltott szert bead, vagy bármilyen tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását a versenyzővel összefüggésben alkalmazza, vagy versenyen kívüli időszakban versenyzőnek versenyidőszakon kívül tiltott szert bead, vagy tiltott módszert, a tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását versenyzővel összefüggésben alkalmazza, tiltott szert vagy tiltott módszert, vagy tiltott módszer felhasználására alkalmas eszközt, vagy tiltott módszer felhasználása elsajátításának, alkalmazásának leírását jogosulatlanul előállítja, kidolgozza, megszerezi, értékesíti, bármely más formában versenyző, más sportszakember vagy harmadik személy részére 14 átadja, más formában megismerteti, szállítja, terjeszti, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé teszi; 
c) a b) pontban meghatározott doppingvétségek elkövetéséhez segítséget nyújt, abban közreműködik vagy ezeket megkísérli; 
d) a doppingellenőrzést manipulálja vagy azt megkísérli, különösen, ha a doppingellenőrt szándékosan akadályozza, vagy azt megkísérli, megtéveszti a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek képviselőit, vagy befolyásolja a doppingellenőrzés során a vonatkozó nemzetközi követelmény alapján hivatalosan részt vevő személyeket, vagy azt megkísérli; e) tudomására jut, hogy a versenyző doppingol, vagy valaki a versenyzőnek a doppingoláshoz segítséget nyújt, és ezt nem jelenti be a HUNADO-nak. 
 
10. § Mintavétel és eredménykezelés 
 
(1) A mintavételre vonatkozó szabályokat a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 13-15. és 17. §-ai állapítják meg. 
 
(2) Doppingvétséget megalapozó magatartásról való tudomásszerzése esetén a HUNADO előzetes felülvizsgálati eljárást folytat le a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 18-20. §-a, valamint a HUNADO Doppingellenes Szabályzata alapján. Az előzetes felülvizsgálati eljárásban a Szövetség képviselője tanácskozási joggal vesz részt. 
 
(3) Ha az előzetes felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapításra kerül, hogy a versenyző gyógyászati célú mentességgel nem rendelkezik, és nem történt nyilvánvaló eltérés a doppingellenőrzésre vonatkozó nemzetközi követelményektől, úgy a Szövetség a WA Doppingellenes Szabályzatának 7. 9 pontjában foglaltaknak megfelelően gondoskodik a versenyző versenyengedélyének azonnali felfüggesztéséről, az alábbiak szerint: 
a) kötelező felfüggesztés: kötelező a versenyengedély ideiglenes felfüggesztése, amennyiben WADA akkreditált laboratórium a versenyző szervezetéből származó mintában a Tiltólista szerinti nem meghatározott szer jelenlétéről, vagy tiltott módszer alkalmazásáról ad tájékoztatást; 15 b) opcionális felfüggesztés: a fenti a) pontban meghatározott eseteken túl a Szövetség, további doppingvétségek esetében is jogosult, de nem köteles a versenyengedély ideiglenes felfüggesztésére. 
 
(4) A doppingeljárás eredményeként esetlegesen kiszabott eltiltás időtartamába a versenyengedély felfüggesztésének időtartamát a WA Doppingellenes Szabályzatának és a nemzetközi követelményeknek megfelelő módon be kell számítani. 
 
(5) A versenyengedély ideiglenes felfüggesztéséről a Szövetség tájékoztatja a HUNADOt. A doppingeljárás lefolytatása ebben az esetben gyorsított eljárásban történik. 
 
11. § A doppingeljárás, a doppingbüntetések és a büntetéskiszabás eljárásrendje 
 
(1) Versenyző, vagy sportszakember doppingvétség alapjául szolgáló magatartása esetén az első fokú doppingeljárás lefolytatásáért a HUNADO szervezeti keretei között működő Doppingbizottság felelős. A Doppingbizottság három tagból áll. Állandó tagja a HUNADO erre a feladatra kijelölt munkatársa, továbbá a MOB által jelölt személy, eseti tagja Szövetség által delegált személy. A Doppingbizottság elnöke a Szövetség által delegált tag. 
 
(2) A másodfokú eljárás lefolytatására a WA Doppingellenes Szabályzatának 13.2.1 pontja szerinti esetekben a CAS rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, a reá vonatkozó eljárásrendnek megfelelően. A WA Doppingellenes Szabályzatának 13.2.2 pontja szerinti esetekben másodfokon a HUNADO szervezeti keretei között működő Dopping Fellebbviteli Bizottság jár el, melynek összetételére a Doppingbizottságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Dopping Fellebbviteli Bizottságban nem vehet részt az a személy, aki az első fokú határozat meghozatalában részt vett. 
 
(3) A doppingeljárásra, a doppingbüntetésekre és azok kiszabására a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 21-22. §, és 24-32. §, valamint a HUNADO Doppingellenes Szabályzata alkalmazandók. 
12. § Záró rendelkezések 
 
(1) A jelen Szabályzat 2015. február 27. napján lép hatályba. 
 
(2) A jelen Szabályzat elválaszthatatlan mellékletei: 
 
1. sz. melléklet - nyilatkozat a CAS kizárólagos hatáskörének elfogadásáról; 
2. sz. melléklet - adatkezelési hozzájárulás; 
3. sz. melléklet - törvényes képviselői hozzájárulás 18 év alatti sportoló doppingellenőrzéséhez.